Oprettet den 2.7.2021
Opdateret den 15.7.2022

Virksomhedens likviditet og den vigtige erhvervsfinansiering

I erhvervslivet er likviditet en virksomheds evne til at reagere på pludselige, kortsigtede udgifter og forpligtelser. Likviditet omfatter blandt andet de likvide aktiver, som virksomheden kan disponere over, dvs. kontanter, der kan stilles til rådighed med kort varsel, og tilgodehavender opkrævet fra virksomhedens kunder.  

Likviditet er meget vigtig for virksomheder, fordi det fortæller omverdenen, om virksomheden klarer sig godt, eller om den står over for driftsmæssige problemer. På linje med rentabilitet og solvens er likviditet en af de væsentligste forudsætninger for at drive forretning.  

Likviditetsproblemer kan løses gennem finansiering, for eksempel ved at sælge virksomhedens tilgodehavender til et firma, der er specialiseret i fakturafinansiering (også kendt som factoring), eller ved at ansøge om et erhvervslån på rimelige vilkår til virksomhedens aktuelle drift. 

Likviditetsrisici 

Hvis en virksomhed med lavt cashflow og en lille finansiel buffer ikke får sine tilgodehavender til tiden, kan den blive tvunget ud i en konkurs. Det kan føre til misligholdte betalinger og ekstra omkostninger, hvis cashflowet eller den økonomiske buffer ikke kan dække den manglende likviditet.  

I værste fald kan virksomhedens overlevelse blive truet. Opretholdelse af likviditet og imødegåelse af risici hører til en virksomheds normale risikostyring. 

Sådan forbedres din virksomheds likviditet 

Der er ikke én enkelt, universel tilgang til forbedring af likviditet, da hver situation er unik for den enkelte virksomhed. Nøglen er at handle i tide og træffe beslutninger på en måde, der passer til din virksomhed – så kan du redde din virksomheds fremtid.  

Et godt sted at starte er med et komplet overblik over virksomhedens likviditet. Læs mere om at lave et likviditetsbudget her.

Beregning af din virksomheds likviditet – likviditetsgrader 

Følgende forhold kan bruges til at måle en virksomheds likviditetsgrad. De udgør grundlaget for likviditetsberegningen. Likviditetsgraderne er opdelt i statisk eller reservebaseret likviditet og dynamisk eller flowbaseret likviditet.  

En virksomhed bør have styr på begge likviditetsgrader, for ved manglende likviditet i cashflowet kan virksomheden stadig dække sine løbende udgifter med en god finansiel buffer.  

Statisk baseret 

Statisk/reservebaseret likviditet henviser til den økonomiske buffer i en virksomhed baseret på likvide midler uden hensyntagen til indtægter og udgifter.  

Kortfristet likviditet 

Kortfristet likviditet (Quick Ratio) er en syretest, der måler en virksomheds likviditet mht. dens finansielle aktiver, dvs. kontanter, likvide midler samt aktiver, der hurtigt kan konverteres til kontanter. Det omtales også som en økonomisk buffer. 

Sådan beregnes din virksomheds kortfristede likviditet:  

Kortfristet likviditet = finansielle aktiver / (kortfristede forpligtelser – modtagne løbende forskud)  

Finansielle aktiver = likvide beholdninger + finansielle værdipapirer + kortfristede tilgodehavender  

Sådan tolker du dine resultater:  

Over 1,5Fremragende 
1,0 - 1,5Godt 
0,5 - 1,0Tilfredsstillende 
Mindre end 0,5Dårligt 

Resultatet 1,0 betyder, at virksomheden har akkurat nok likviditet til at dække de kortsigtede forpligtelser ved at afvikle alle sine finansielle aktiver til dette formål.  

Hvis nøgletallene inkluderer usikre aktiver (dvs. tilgodehavender fra salg fortolket som dårlig gæld), kan pålideligheden af resultatet være lavere.  

Likviditetsgrad 

Udtrykket likviditetsgrad (Current Ratio) beskriver normalt en virksomheds likviditet over en periode på cirka et år, dvs. en lidt længere periode end den kortfristede likviditet. Det omfatter ikke alene finansielle aktiver, men også varebeholdninger. 

Sådan beregner du din virksomheds likviditetsgrad:  

Likviditetsgrad = (finansielle aktiver + omsætningsaktiver) / kortfristede forpligtelser  

Finansielle aktiver = likvide beholdninger + finansielle værdipapirer + kortfristede tilgodehavender  

Omsætningsaktiver = virksomhedens omsætningsaktiver som materialer, forsyninger, produkter osv.  

Resultaterne af likviditetsgraden afhænger af branchen og nøjagtigheden af den aktuelle værdiansættelse af varebeholdninger. Som en generel nedre grænse skal likviditetsgraden være mindst 2. 

Dynamisk baseret 

Dynamisk eller cashflowbaseret likviditet henviser til en virksomheds likviditet baseret på dens cashflow.  

Cashflowprocent 

Et forhold, der effektivt kan forudsige insolvens. Det økonomiske resultat viser, hvor godt en virksomheds aktiviteter kan generere indtægter til dækning af driftskapital, investeringer, tilbagebetaling af lån og udbetaling af indtjening til ejerne.  

Procent af finansielt resultat = 100 * (finansielt resultat / omsætning) 

Finansielt resultat = nettoresultat + afskrivninger  

Hvis resultatet er negativt, betyder det, at virksomheden har været nødt til at afvikle eller optage yderligere gæld for at dække løbende udgifter og fordeling af overskud.  

Et positivt resultat er det mindste mål for at sikre, at virksomheden har tilstrækkeligt cashflow til at betale sine lån.  

Finansiel overskudsgrad 

Det finansielle overskud afspejler, om indtægterne rækker til at finansiere kontante transaktioner og finansielle omkostninger i forbindelse med virksomhedens drift.  

Finansiel balance = 100 * (finansiel balance / kontante indtægter fra driftsaktiviteter) 

Der er ingen såkaldt kritisk værdi, som en virksomhed skal stræbe efter. Det skyldes, at værdien er ustabil og kan svinge betydeligt, selv for et solvent firma. 

Kapitalgrad og likviditet 

Likviditet og egenkapital er begge mål for virksomhedens præstationer både eksternt og i forhold til ejerne.  

Egenkapitalprocenten refererer til virksomhedens kapitalfordeling, dvs. hvilken andel af kapitalen, der er egenkapital, og hvor meget gæld der er bundet i den. Det indikerer også langsigtet rentabilitet. 

Soliditeten måler en virksomheds langsigtede tabstolerance og solvens og kan bruges til at forudsige en virksomheds eventuelle insolvens.  

Risikoen for permanent insolvens defineres som en situation, hvor en virksomheds driftsresultat bliver negativt, mens dens soliditet er under 10 %.  

Erhvervsfinansieringens rolle i forhold til at styrke likviditeten 

Der er mindst tre finansieringstyper at vælge imellem, når du vil forbedre din virksomheds likviditet.  

Du kan accelerere cashflowet ved at sælge dine fakturaer til en virksomhed med speciale i fakturafinansiering. På den måde behøver din virksomhed ikke at vente på forsinkede betalinger fra kunder, mens fakturafinansieringsselskabet betaler dem. Det øger din virksomheds likviditet, men ulempen er selvsagt, at du ikke modtager det fulde beløb af dine tilgodehavender.  

Ved at forhandle om fleksible betalings- og kontraktbetingelser relateret til kontante betalinger kommer din virksomhed ikke ud i problemer, hvis der midlertidigt er en opbremsning i cashflowet.  

En anden tilgang er at optage et ekstra erhvervslån til dækning af din virksomheds likviditetsproblem.  

 

LÆS MERE OM FLEKSIBLE ERHVERVSLÅN FRA CAPITALBOX

 

Forbedre din likviditetsposition med ekstra kapital

Det kan være skadeligt for små og mellemstore virksomheder at have problemer med likviditet. Med vores erhvervsfinansiering kan du få det økonomiske råderum til at drive din virksomheds økonomi problemfrit. Anmod om et tilbud på erhvervsfinansiering og se, hvor meget kapital din virksomhed kan få. Vi tilbyder erhvervsfinansiering i form af et erhvervslån eller en kreditlinje, på op til 2,5 mio. kr. med en tilbagebetalingsperiode på op til to år. 

 

Ansøg om erhvervsfinansiering